สถิติการเข้ารับการฝึกอบรม แยกตามหน่วยงาน

ที่
คณะ/หน่วยงาน
จำนวนครั้ง
ที่ลงทะเบียน
จำนวนคน
ที่ผ่านการอบรม
จำนวนหลักสูตร
ที่เข้าอบรม
1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
38  ครั้ง
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
40  ครั้ง
3
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
75  ครั้ง
4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
57  ครั้ง
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม  
32  ครั้ง
6
คณะศิลปศาสตร์  
29  ครั้ง
7
สำนักงานอธิการบดี  
62  ครั้ง
8
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
3  ครั้ง
9
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
54  ครั้ง
10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
3  ครั้ง
11
สำนักงานตรวจสอบภายใน  
0  ครั้ง
รวม 11 หน่วยงาน
393
210
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531,2542 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 8510