ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

 
 
 
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม
   
ผู้แจ้งซ่อม (กรอกเลขประจำตัวประชาชน)
หน่วยงานที่ใช้บริการ  *
ศูนย์พื้นที่
สถานที่ ( เช่น อาคาร 5 ชั้น 3 )
หมายเลขคอมพิวเตอร์หรือเลขครุภัณฑ์
( หากมีเลขมากกว่า 1 ชุดให้ใส่เครื่องหมาย , คั่น เช่น xxx-xx-xxx , yyy-yy-yyy)
อาการเบื้องต้น
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน