ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

 
 
หน่วยงานย่อย
(Major)
งาน
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขแล้ว รวม
ไม่ได้ระบุหน่วยงานย่อย (Major) 46 1 2596 2643
สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 0 0 12 12
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 0 0 5 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6 1 23 30
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 1 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 17 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 0 0 23 23
สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 0 157 162
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 0 0 2 2
สาขาวิชาประมง 0 0 12 12
สาขาวิชาพืชศาสตร์ 0 0 114 114
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 0 0 2 2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 21 21
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 162 162
สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ 0 0 35 35
สาขาวิชาการจัดการ 5 1 73 79
สาขาวิชาการตลาด 0 0 111 111
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร 0 0 6 6
สาขาวิชาการบัญชี 0 0 23 23
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 22 22
สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0 107 109
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 1 94 99
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 0 0 8 8
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0 10 10
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 1 177 183
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 224 225
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 0 28 28
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 0 75 76
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 0 0 1 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 38 0 30 68
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 0 2 30 32
สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 70 74
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 0 0 9 9
สาขาวิชาภาษา 15 0 85 100
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 0 44 45
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 1 0 118 119
กองกลาง 0 0 19 19
กองคลัง 0 0 261 261
กองนโยบายและแผน 0 0 12 12
กองบริหารงานบุคคล 0 0 34 34
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 1 0 46 47
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 0 0 8 8
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 13 0 187 200
กองประชาสัมพันธ์ 0 0 18 18
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 21 21
กองอาคารสถานที่ 0 0 9 9
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 0 0 1 1
สำนักงานอธิการบดี 0 0 57 57
ศูนย์การเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 0 0 1 1
งานผลิตสื่อ 0 0 39 39
งานการศึกษาทางไกล 0 0 65 65
งานบริการสารสนเทศ 0 0 141 141
งานวิศวกรรม 0 0 24 24
งานห้องสมุด 0 0 150 150
งานบริหารทั่วไป 0 0 40 40
งานการศึกษาด้วยตนเอง 12 0 92 104
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 53 53
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 0 94 95
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 0 0 52 52
รวม 159 9 5952 6120
* แสดงเฉพาะหน่วยงานที่มีการแจ้งซ่อมเท่านั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน