ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

Filter จากวันที่   ถึงวันที่ clear filter
หน่วยงาน
(Department)
งาน
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขแล้ว รวม
กองกลาง 0 0 347 347
กองคลัง 0 0 348 348
กองนโยบายและแผน 0 0 22 22
กองบริหารงานบุคคล 0 0 59 59
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 34 0 354 388
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 4 0 230 234
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 4 1 461 466
กองประชาสัมพันธ์ 0 0 13 13
กองพัฒนานักศึกษา 0 0 273 273
กองอาคารสถานที่ 0 0 20 20
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 1 262 274
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 344 344
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 1 413 421
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 2 561 574
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม 43 4 256 303
คณะศิลปศาสตร์ 17 0 291 308
ไม่ระบุ 0 0 0 0
วิทยาลัยการจัดการ 0 0 17 17
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 0 0 11 11
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 27 27
สำนักคุณภาพการศึกษา 0 0 39 39
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1 0 101 102
สำนักงานอธิการบดี 14 0 719 733
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 0 652 665
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 91 91
สำนักสหกิจศึกษา 0 0 41 41
รวม 159 9 5952 6120

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน