ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1

พบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้ง arit@rmutsb.ac.th

คู่มือการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อม


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน