ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น


National Geographic
Virtual Library

Academic OneFile

Agriculture Collection

Business & Economics Theory Collection

Communication & Mass Media Colllection

Computer Database

Environmental Studies & Policy Collection

Fine Arts & Music Collection

General Science Collection

Health Reference Center: Academic

Hospitality, Tourism & Leisure Collection

Information Science & Policy Issues

LegalTrac

Nursing & Allied Health Collection

Psychology Collection


World History Collection


ฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่

ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิตัล
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เว็บไซต์คลังข้อมูลงานวิจัยไทย